Тернопільський національний економічний університет
Кафедра міжнародної економіки
Навчально-науковий інститут міжнародних економічних відносин ім. Б.Д.Гаврилишина
kafedra.me@tneu.edu.ua
(0352) 47-50-50*11174
ЗАПРОШУЄМО НА НАВЧАННЯ!

Дипломні проекти

Тематика магістерських робіт кафедри «Міжнародної економіки» Тернопільського національного економічного університету на 2016/2017 н.р.


Глобальні проблеми світової економіки

1. Вироблення материнською компанією холдингу глобальної політики і координація сумісних дій підприємств
2. Перетворення транснаціональних компаній із об’єктів на суб’єкти міжнародної політики
3. Вплив компаній проміжної ланки транснаціоналізації на економічний розвиток національних економік на прикладі українського активу компанії Mittal Steel «Криворіжсталі»
4. Міжнародні горизонтально інтегровані холдинги
5. Міжнародні вертикально інтегровані холдинги
6. Дисбаланс інституційних, соціальних та економічних систем національних економік як прояв кризи управління
7. Світова нерівність доходів землян і особливості України
8. Трансформації на світовому ринку праці
9. Збалансування між виробленою працівниками доданою вартістю і їх часткової винагороди у світовій економіці
10. Мотивування топ-менеджменту глобальних корпорацій
11. Глобальна капіталізація ринку акцій
12. Економічні наслідки дисбалансів між глобальними фінансами і світовим ВВП
13. Діяльність ТНК з нового економічного і політичного переділу світу
14. Діяльність Центру та Комісії Організації Об’єднаних Націй з ТНК та її вплив на економічний розвиток України
15. Міжнародний брендінг в системі стратегічних напрямків розвитку транснаціональних корпорацій
16. Трудова міграція з малих міст у світовій економіці
17. Кластери у сучасному світовому інноваційному розвитку
18. Світова фінансова система та перспективи її реформування
19. Розвиток виробничої інфраструктури як основа поглиблення міжнародних інтеграційних процесів
20. Україна на світовому ринку зерна: стан та перспективи
21. Сучасний стан та тенденції розвитку міжнародної торгівлі соняшниковою олією
22. Удосконалення глобальних стратегій розвитку українських вертикально інтегрованих компаній
23. Напрямки удосконалення експорту продовольства Україною
24. Транснаціональні операції злиття і поглинання
25. Міжнародні виробничі ланцюги та вертикальна спеціалізація
26. Механізми ОЕСР щодо сприяння залучення іноземних інвестицій висхідних країн
27. Розвиток взаємодії між учасниками ринку – експортерами зерна у забезпеченні
28. Організація органів регіональної влади із напівпрезидентською формою управління
29. Міжнародне співробітництво у боротьбі з відмиванням грошей
30. МЕРКОСУР в аспектах результатів інтеграції та перспектив розвитку
31. Формування наднаціональної системи фінансового регулювання в умовах міжнародної регіоналізації
32. Державна підтримка зовнішньоекономічних відносин у контексті СОТ
33. Стимулювання розвитку інфраструктурних інвестицій іноземних ТНК
34. Світова іпотечна криза та її вплив на банківські структури
35. Кон’юнктурні процеси на світовому ринку золота
36. Інструменти і фактори формування сестейнової («зеленої») економіки у світовому господарстві
37. Транснаціоналізації на світовому ринку телекомунікаційних послуг


Глобальне економічне середовище і Україна
38. Конкуренція національних та іноземних компаній на ринку ліків України
39. Розвиток механізмів стримування репатріація дивідендів з України
40. Бізнес-нетворкінг у світовій економіці та його розвиток в Україні
41. Деофшоризація в системі прискорення економічного розвитку України
42. Напрямки імпортозаміщення у фармацевтичній галузі України
43. Шоста індустріальна революція і можливості для України
44. Прискорення інтеграції України до трансконтинентальних транспортних коридорів
45. Інвестиційне середовище України в системі залучення іноземних капіталовкладень
46. Орієнтація стратегії розвитку регулюючих інструментів діяльності малих і середніх підприємств на досягнення Україною рівня ТОП-50 рейтингу Doing Business
47. Формування мережі і систем управління торговельно-економічними представництвами України за кордоном
48. Динамічний фактор розвитку зовнішньоекономічної позиції України в системі платіжного балансу
49. Стратегічні пріоритети географії товарної структури експорту України
50. Формування концепції імпортозаміщення в системі стратегії товарного імпорту України
51. Розвиток зовнішньої торгівлі України в умовах світової волатильності митних режимів
52. Міжнародні стандарти антикризового банківського регулювання та їх адаптація до українських умов
53. Лізинг на світову ринку озброєнь та його переваги для України
54. Трудова міграція з України в Росію в аспектах економічної безпеки
55. Технологічний суверенітет в аспектах розвитку авіаційної промисловості та ВПК України
56. Інвестиційний клімат в аграрно-промисловому комплексі України
57. Прокляття земельних ресурсів як руйнівна і рушійна сила розвитку у світовій економіці і українські підходи
58. Міжнародна інвестиційна привабливість українських регіонів
59. Напрями зростання міжнародної конкурентоспроможності металургійної галузі України
60. Світові новації у круїзному туризмі та їх поширення в Україні
61. Цінова кон’юнктура світового ринку сировини в аспекті конкурентних переваг України
62. Формування логістичних транспортних систем у глобальному просторі
63. Індустріальні парки у світовій та українській економіці
64. Інноваційний потенціал конкуренції прикордонних регіонів України
65. Транскордонне співробітництво за участю прикордонних регіонів України


Валютно-курсова політика

66. Пріоритети курсової політики та стратегія курсу гривні
67. Взаємозв’язок інфляційних процесів і валютно-курсової політики у світовій економіці
68. Управління валютними резервами в умовах глобалізації
69. Сезонна волатильність платіжного балансу України
70. Зрушення у валютній структурі зовнішнього боргу України в умовах реструктуризації 

Туризм
71. Розвиток туризму в економічній структурі Туреччини
72. Розвиток концепцій управління ціноутворенням туристичних підприємств
73. Форми і джерела формування конкурентних переваг у готельному бізнесі Танзанії
74. Концептуальні напрями нарощування процесів залучення іноземних туристів в Україну
75. Нові тенденції у формуванні міжнародного іміджу України в умовах зміни геополітичних і геоекономічних умов
76. Світові новації у круїзному туризмі та їх поширення в Україні
77. Форми і джерела формування конкурентних переваг у готельному бізнесі Туреччини

США і Європа
78. Зростання привабливості України для транснаціональних компаній Європи та США
79. Зростання привабливості України для транснаціональних компаній Європи та США
80. Криза Єврозони та оцінка перспектив її розширення
81. Міграційна криза та її наслідки для країн Європи
82. Інноваційний механізм розвитку Європейського Союзу
83. Підтримка «проривних» технологій у Фінляндії та їх вплив на економічний розвиток
84. Геополітичні та геоекономічні фактори у розвитку європейського газового ринку
85. Організаційні складова розвитку малого й середнього ринку Німеччини
86. Проблеми бідності і нерівності у Європейському Союзі
87. Розвиток Німеччини як соціальної держави
88. Стратегія ЄС у сфері клімату та енергетики
89. Антиросійські санкції США, Європи і України та оцінка їх дієвості у сфері економіки
90. Експортна орієнтація Німецької економіки та уроки для України
91. Запозичення ринкових інститутів розвинутих країн у Центральній і Східній Європі
92. Інтеграція України у європейський цифровий простір
93. Розвиток економіки ЕС на основі європейської програми підтримки малого і середнього бізнесу COSME
94. Участь міст європейських країн в інтеграційних процесах
95. Мобільність робочих місць і робочої сили у Європейському Союзі
96. Підтримка експорту малим і середнім бізнесом у ЄС і США
97. Регулювання торгівлі і ринків збуту рибної продукції у ЄС
98. Сучасна політика регіонального розвитку Іспанії
99. Вишеградське економічне співробітництво та перспективи розширеного включення до нього України
100. Розвиток інституційного забезпечення виконання Угоди про Асоціацію між Україною та ЄС
101. Торговельно-економічні взаємовідносини Європейського Союзу та України в умовах імплементації Угоди про Асоціацію
102. Організація та удосконалення прикордонної торгівлі з центрально-європейськими країнами
103. Міжнародне державно-приватне партнерство в умовах поглиблення інтеграційних процесів України
104. Захист іноземних інвестицій у США та уроки для України
105. Зайнятість у країнах ЄС та значення відміни віз для України
106. Розвиток систем підтримання низького рівня безробіття ЄС
107. Інтеграція України у спільний авіаційний простір ЄС та розвиток конкуренції на ринку авіоперевезень
108. ЄС після 2004 року: оцінка результатів розширення і перспектив в умовах Brexit
109. Зона вільної торгівлі «Україна-ЄС»: модель, можливості, ризики
110. Форми і джерела формування конкурентних переваг у готельному бізнесі ЄС
111. Експорт агропродовольчих товарів в умовах імплементації Угоди про Асоціацією між Україною та ЄС
112. Європеїзація економіки України в процесі імплементації Угоди про Асоціацію між Україною та ЄС
113. Підходи до реформування технічних регламентів України в умовах імплементації Угоди про Асоціацію між Україною та ЄС
114. Поглиблення науково-технічного співробітництва України та США
115. Поглиблення науково-технічного співробітництва України та ЄС
116. Політика винагороди топ-менеджерів у країнах Європи та її імплементація в Україні
117. Побудова американської екосистеми стартапів та уроки для України
118. Український бізнес та його перспективи у Німеччині
119. Механізм розвитку експортного потенціалу Республіки Білорусь
120. Вплив волатильності цін на енергоресурси на економічний стан Російської Федерації
121. Суперництво і співробітництво у причорноморському регіоні
122. Державна підтримка експорту в умовах членства у СОТ: досвід ЄС та уроки для України
123. НАФТА в аспектах результатів інтеграції та перспектив розвитку
124. Форми і масштаби тіньової економіки країн Вишеградської четвірки

Африка
125. Економічний прогрес країн Африки на південь від Сахари та розширення співпраці з ними України
126. Регіональні валютно-фінансові системи країн Африки в умовах глобалізації
127. Використання переваг європеїзації української економіки у процесах посилення орієнтації українського експорту на ринки країн Африки
128. Визначення умов реалізації Україною в регіоні Тропічної Африки інтересів імпорту сировини та переорієнтації експорту з РФ на нові ринки
129. Україна в системі розвитку біодинамічного світового сільського господарства
130. Розвиток економіки Нігерії в аспектах британсько-нігерійських відносин
131. Постколоніальний розвиток Танзанії в аспектах формування сучасної структури економіки

Китай
132. Механізми результативного управління та їх поширення у сучасному Китаї
133. Лібералізація фондового і валютного ринків Китаю
134. Оцінка процесів відходу від традиційних і пошуку нових механізмів регулювання економіки Китаю
135. Валютний кошик СПЗ після включення до нього юаня та економічні та зміна його ролі у розвитку світової економіки
136. Шовковий шлях в аспектах концепції «один пояс, один шлях» та визначення перспектив входження України до транспортного механізму співпраці Китаю і країн ЦСЄ
137. Адаптація західної моделі нового державного менеджменту до інституційних умов Китаю
138. Посилення руху китайського капіталу з розвинених східних районів до центральних і західних регіонів

Інша Азія
139. Нафтогазова економіка Азербайджана
140. АСЕАН в аспектах результатів інтеграції та перспектив розвитку
141. Становлення інноваційної системи Південної Кореї та розвиток конкурентоспроможності національної економіки
142. Конкуренція західноєвропейських, північноамериканських і східно азійських машинобудівельних кластерів
143. Формування  економічного потенціалу Туреччини як регіональної держави
144. Відновлення економіки Іраку та співпраця з міжнародними донорами

ФОТОГАЛЕРЕЯ

Колектив кафедр...
Image Detail
Савельєв Є.В.
Image Detail
Фото
Image Detail

Програма двох дипломів

Унікальна можливість! Навчаючись на спеціальності «Міжнародна економіка» Ви можете одержати диплом Вроцлавського економічного університету (Республіка Польща)!

Контактна інформація

(0352) 47-50-50*11174
Кафедра міжнародної економіки

Навчально-науковий інститут міжнародних економічних відносин ім.Б.Д.Гаврилишина

Тернопільського національного економічного університету
46004, м. Тернопіль, вул. Львівська, 11 (кім. 1201, І-ий корпус)